METODA SPRING ®

to autorski program przedszkolno – terapeutyczny mający na celu pomoc dzieciom ze spektrum autyzmu.


MISJĄ METODY AUTORSKIEJ SPRING ® jest:

 • zapewnienie dzieciom opieki oraz bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • kształtowanie umiejętności niesienia bezinteresownej pomocy;
 • wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców;
 • tworzenie warunków do nabywania przez dzieci umiejętności, zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi;
 • kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przejętych norm społecznych i moralnych;
 • analizowanie i ocenianie efektów pracy oraz wykorzystywanie ich w celu ciągłego doskonalenia się.

GŁÓWNYMI CELAMI METODY AUTORSKIEJ SPRING ® jest:

 • samodzielnienie dziecka, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami;
 • trening umiejętnośści społecznych;
 • pomoc dziecku w unikaniu zachowań trudnych np. agresywnych wobec siebie i innych;
 • inicjowanie kontaktów z rówieśnikami;
 • kształtnowanie umiejętności do organizowania sobie czasu wolnego;
 • odkrywanie zainteresowań, mocnych cech charakteru oraz zdolności;
 • korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji dziecka;
 • usprawnianie zdolności motorycznych i manualnych.

Bierzemy pod uwagę wszystkie możliwe czynniki, dlatego logo to symbol trzech środowisk, które wpływają na dziecko z autyzmem m.in. środowisko rodzinne, szkolne oraz rówieśnicze.